หลายอย่างที่ต้องเรียนรู้…

คือแม่ง … คิดดูว่าต้องใช้ให้ประหยัดขนาดไหน